GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması
Web Sitesi Ziyaretçileri için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") göre Angelabs İnternet Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("Monitera") sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Monitera tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: [www.monitera.com] web sitesini ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Angelabs İnternet Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

"Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız"

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri MiktarıZiyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi ile Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Amaçları ileKVKK Md.5/2ç'ye istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4) hükmü uyarınca açıkça veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi sebebine istinaden
Ziyaret Edilen Sayfalarınızın BilgisiPazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi amacı ileKVKK Md.5/2f'ye istinaden Şartları sağlayan meşru menfaatlerimize istinaden

"Demo Talep Formunu Dolduruyorsanız"

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
Ad, Soyad, İş E-Posta Adresi, Telefonu Numarası, Çalıştığınız Şirket ve PozisyonunuzÜcretsiz Demo Talebinde Bulunmanız için, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacıylaKanun'un Md. 5/2-c maddesine istinaden sözleşmesinin kurulması için gerekli olması sebebine istinaden

"İletişim Formumuzu Dolduruyorsanız"

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
Ad, Soyad, İş E-Posta Adresi, Telefonu Numarası, Çalıştığınız Şirket ve Mesajınızİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ileKanun'un Md. 5/1 maddesinde tanımlanan açık rızanıza istinaden

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizdir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Monitera, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle web sitesine girdikleri kişisel bilgileri başta iletişim taleplerini karşılayabilmek, Yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, kurumsal yönetim politikalarımızı uygulayabilmek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Monitera, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yasal şartların sağlanması halinde yurt dışına da aktarabilecektir.

Kariyer ile ilgili talepleriniz için sizi şirketimizin kariyer.net üzerindeki sayfasına yönlendiriyoruz.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet ortamında otomatik veya kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:10/12 AND Plaza Kat:16 34752 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya noter kanalıyla;
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile …@hs0?.kep.tr KEP adresimize kayıtlı elektronik posta olarak;
 • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak iletisim@monitera.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Monitera, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.

Servis Sağlayıcılar

Servislerimizin YouTube API'ını kullanabileceğini lütfen unutmayın. YouTube’un geliştirici şartları, servislerimizin YouTube API'ını kullandığını size bildirmemizi ve YouTube Hizmet Şartları'na (https://www.youtube.com/t/terms) ve ek olarak YouTube'un ana servis sağlayıcısı olan Google Hizmet Şartları'na (http://www.google.com/policies/privacy) referans vermemizi gerektirir. Kullanıcılarımızın youtube hesapları ile ilgili erişim haklarının iptali Google Security Setting Page sayfasında detaylandırılmıştır.(https://myaccount.google.com/permissions)

Çerez Kullanımına Dair

www.monitera.com web sitesini her ziyaret ettiğinizde, sayfa içeriklerine ek olarak “çerez” adı verilen dokümanlar bilgisayarınıza indirilir. Bu, çoğu web sitesi tarafından tercih edilen yaygın bir uygulamadır ve yayıncının ziyaretçi hakkında, daha önce siteyi ziyaret edip etmediği gibi faydalı bilgilere ulaşmasını sağlar. Bu işlem tekrar dayalı şekilde gerçekleşir ve son ziyaret sırasında bırakılan çerez dokümanının bulunması prensibine dayanır.

Çerezler sayesinde sağlanan bilgiler, size en iyi hizmeti sağlayabilmemiz ve ziyaretçilerimizin profilini analiz etmemizde yardımcı olur. Önceki ziyaretlerden birinde “Hakkımızda” sayfamızı ziyaret ettiyseniz, bu bilgiyi çerez dokümanında yer alan bilgiden elde edebilir ve sonraki ziyaretlerinizde bu bilgiden yola çıkarak daha iyi hizmet sunabiliriz.

Bir web sitesine girdiğinizde bilgisayarınıza bir çerez dosyası kopyalanır. Bu dosyalar metin içerili dosyalardır ve sunucularımızın bilgisayarınızı tanımasına yardımcı olur. Çerezler kullanıcı hakkında bilgi içermez, sadece kullanıcının kullanmakta olduğu bilgisayar ile ilgili bilgiler içerir. Birçok web sitesi, ziyaretçilerinin trafik akışlarını görüntüleyebilmek amacıyla çerezlerden yararlanır.

Çerezler sadece kullanıcının bilgisayarının web sitesinin hangi alanlarını ne kadar süre boyunca görüntülediği bilgisini kaydeder. Kullanıcılar bilgisayarlarının çerezleri otomatik olarak kabul etmesini, bir çerez oluşturma isteği halinde bilgilendirilmeyi ya da çerezleri kabul etmemeyi tercih edebilir. Kullanıcı bu son seçeneği tercih ederse, kişiselleştirilmiş hizmetler bu kullanıcıya sunulamayacaktır.